Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.
 

Kontaktinformasjon Telefonnummer E-post
SFO avdeling 913 69 899  
Alternativt, kontakt skolens sentralbord 769 86 770 lodingen.skole@lodingen.kommune.noGenerell informasjon om åpningstider:

Daglig åpningstid ved kommunal SFO er fra 07.30-08.30 og fra skoledagens slutt til kl. 16.10.​
SFO-året følger som hovedregel skoleåret, men dersom tilstrekkelig mange ønsker åpen SFO på fridager og ferier, kan dette settes i verk av rektor. Foreldrebetalingen pr. time settes lik foreldrebetaling for øvrig, og kommer i tillegg til den vanlige foreldrebetalingen som følger skoleåret. Åpningstid ved fridagsåpent er 07.30-16.10.

 

Opptak av barn
Søknadsfrist for SFO plass skoleåret 2022/2023 er 10 April 2022.
Søknadsfristen kunngjøres ved oppslag og informasjon direkte til foresatte. Søknadsskjema deles ut til nye elever ved innskriving. Søknaden sendes til rektor på den skolen barnet går i. Barn som har fått plass i SFO beholder denne inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Det kan også søkes fortløpende gjennom året, og barn vil kunne tildeles plass dersom bemanningen tilsier det.
Barn som får ventetid på skoleskyss, har gratis tilbud om SFO frem til bussavgang.